Bundespräsident Christian Wulff zur Eröffnung des internationalen Kongresses „Mädchenrechte stärken – weltweit“ am 29. Oktober 2011 in Berlin

Bundespräsident Christian Wulff hält seine EröffnungsredeBundespräsident Christian Wulff hält seine Eröffnungsrede. Foto: © Silke Helmerdig

Begrüßung (v.l.n.r.): Bettina Wulff, Christian Wulff, Irmingard Schewe-Gerigk, Christa Stolle. Foto: © Silke HelmerdigBegrüßung (v.l.n.r.): Bettina Wulff, Christian Wulff,
Irmingard Schewe-Gerigk, Christa Stolle.
Foto: © Silke Helmerdig

(v.l.n.r.): Ingrid Lee, Mary Devery, Claudia Sippel, Bettina Wulff, Irmingard Schewe-Gerigk, Rashida Manjoo , Christian Wulff, Christa Stolle. Foto: © Silke Helmerdig(v.l.n.r.): Ingrid Lee, Mary Devery, Claudia Sippel, Bettina Wulff, Irmingard Schewe-Gerigk, Rashida Manjoo , Christian Wulff, Christa Stolle.
Foto: © Silke Helmerdig


Weiter >